Natuurerf, opmaat voor biodiversiteit en aanjaagpremie van € 750.-

Met het programma ‘Natuurerf, opmaat voor biodiversiteit’ investeert de Stichting Hofvogels samen met erfbewoners in de biodiversiteit door erven en het aangrenzende landschap in de Hof van Twente meer natuurlijk en divers in te richten. Steeds meer erfbewoners zijn geïnteresseerd en circa 40 erven voldoen aan het einde van dit jaar aan het predicaat ‘natuurerf’. De Stichting werkt in deze nauw samen met Landschap Overijssel en de gemeente Hof van Twente op basis van door de Provincie en gemeente verleende subsidies.

Voor geïnteresseerden introduceerde de Stichting Hofvogels per 1 augustus haar nieuwe website (www.hofvogels.nl/natuurerf) met uitgebreide informatie over onder andere de meerwaarde van een natuurerf voor de vele bedreigde plant- en diersoorten en de verschillende aanbevolen landschapselementen om deze soorten te ondersteunen. Ook gaat de site nader in op de wijze waarop erfbewoners het predicaat ‘natuurerf’ kunnen halen. Enthousiaste verhalen van deelnemende erfbewoners ten slotte dient anderen te inspireren en te stimuleren om zelf ook actie te ondernemen.
<<Steenuil
 
Op het platteland nemen plant- en diersoorten in rap tempo af. Treffende voorbeelden zijn de steen- en kerkuil. Beide soorten, van oudsher thuishorende op Twentse erven, hebben het veelal moeilijk om zich daar te handhaven. Deze soorten staan hoog in de voedselketen en kunnen enkel bestaan indien de onderkant van deze keten in orde is. Dat betekent, dat er voor deze soorten voldoende veilige schuil- en broedplekken en het jaar rond voldoende voedsel in de vorm van muizen, insecten en reptielen aanwezig moet zijn.
Het aantal boerenerven neemt echter in rap tempo af en erven en tuinen worden steeds schoner en netter. Hierdoor zijn belangrijke natuurelementen uit ons landschap verdwenen of dreigen te verdwijnen. Niet alleen funest voor het voortbestaan van deze uilensoorten, maar ook voor de vele planten, vogels, zoogdieren en amfibieën die daarvan voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn. Soorten, waarvan er velen nu al onder druk staan of dreigen te verdwijnen en leiden tot een verarming van onze leefomgeving.
 
Biodiversiteit, je ziet het steeds meet op het platteland>>
 
Door een meer natuurlijke inrichting van erven en het aangrenzende platteland wordt hernieuwd geïnvesteerd in een meer gezonde en gevarieerde leefomgeving voor vele soorten. Deelnemende erfbewoner konden op korte termijn alweer genieten van een broedende steenuil op het erf of een toename van vlinders en bijen, die de pas aangeplante fruitbomen of andere insecten minnende bomen en struiken bezochten.  Door herstel of aanbrengen van houtwallen, singels, heggen en poelen werd niet alleen geïnvesteerd in behoud van het kleinschalige cultuurlandschap waar we in Twente trots op zijn. Ook ontstonden hierdoor de noodzakelijke verbindingszones waar plant- en diersoorten behoefte aan hebben om te bestaan en waarlangs zij zich kunnen verspreiden. Ruigtehoekjes en bloemweides ten slotte werden ingericht als biotoop voor vlinders, bijen en andere insecten. Insecten die bijvoorbeeld weer een positieve rol spelen bij de bestrijding van de eikenprocessierups.
Geïnteresseerde erfbewoners kunnen naast een gedegen erf advies en erfplan een aanjaagpremie van € 750.- tegemoet zien voor de aanschaf van het benodigde en aanbevolen plantmateriaal. Dit voorzover de verleende subsidie hierin nog voorziet. Voor verdere informatie over het natuurerf wordt verwezen naar www.natuurerf.nl.
 
Frans Kruse
Voorzitter Stichting Hofvogels