Kerkgangers Bentelo zullen moeten uitwijken naar Hengevelde of Delden

In de katholieke kerk in Bentelo worden binnen afzienbare tijd geen kerkdiensten meer gehouden. De locatieraad en het parochiebestuur gaan onderzoeken of de kerk als multifunctioneel gebouw voor het dorp behouden kan blijven. De resultaten van een enquête over deze kwestie die deze zomer werd gehouden onder alle dorpelingen van Bentelo werden maandagavond gepresenteerd aan het dorp. Tijdens deze locatieavond werden jaarlijks terugkomende onderwerpen besproken zoals de financiële resultaten, activiteiten en de verloting van de paaskaars.
De financiële cijfers waren ook dit jaar niet rooskleurig. Vanuit het parochiebestuur van de Heilige Geest werd de richtingaanwijzer bekend gemaakt:

Een langjarige visie op de gebouwen van de parochie. Hierin is opgenomen dat de kerk van Bentelo binnen afzienbare tijd aan de eredienst zal worden onttrokken. Zij geven aan dat de bouwtechnische staat en financiële situatie in zwaar weer verkeren, er is geen reserve voor groot onderhoud en in stand houden van het kerkhof, en er is een structureel tekort.
Wel is er een grote betrokkenheid onder zowel de gemeenschap als het dorp. En dat was deze avond ook weer duidelijk voelbaar – want ondanks alle juridische waarheden hoort de kerk gevoelsmatig toe aan de Bentelose gemeenschap.
Dat blijkt ook uit de enquête die deze zomer is gehouden onder de Benteloërs met betrekking tot de toekomst van de kerk. Hier kwam een respons op van meer dan 100% (!: van de 600 bezochte adressen zijn er bijna 900 formulieren ingevuld). Opvallend was dat alle leeftijdscategorieën evenveel vertegenwoordigd waren.
Uit deze enquête kwam duidelijk naar voren dat Benteloërs het kerkgebouw willen behouden voor het dorp. Ze konden hierbij uit 5 scenario’s kiezen. De optie om de kerk deels multifunctioneel te maken en deels voor kerkactiviteiten te behouden, had de meeste stemmen (35%), op de voet gevolgd door de optie om de kerk uit de eredienst te onttrekken en als multifunctioneel gebouw van Bentelo te maken (29%). De stuurgroep (locatieraad en dorpsraad) heeft al deze opties grondig onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt echter dat het voorkeursscenario niet haalbaar is: het is niet exploitabel te krijgen en de balans kan niet sluitend worden gekregen.
Wel een opmerkelijke constatering: 85% van de respondenten heeft te kennen gegeven niet naar een andere kerk te gaan als de kerk uit de eredienst onttrokken wordt. De vervolgstap is nu om te kijken of het 2e voorkeursscenario wel haalbaar is. Dit scenario komt overeen met de richtingaanwijzer vanuit het parochiebestuur: de kerk wordt uit de eredienst onttrokken maar blijft als gebouw inzetbaar voor Bentelo. Hiervoor zal de locatieraad samen optrekken met het parochiebestuur om alle mogelijkheden te bekijken. Er zal wel een gedegen en solide plan moeten komen hoe we als dorp het kerkgebouw in stand kunnen en willen houden. Want zonder een goed plan, zal het parochiebestuur haar eigen weg blijven volgen. Een harde constatering, maar een heldere oproep aan Bentelo.
Hieronder het artikel uit de TC Tubantia van dinsdag 4 december:
GEEN DIENSTEN MEER IN BENTELO
Kerkgangers zullen moeten uitwijken naar Hengevelde of Delden
In de katholieke kerk in Bentelo worden binnen afzienbare tijd geen kerkdiensten meer gehouden. De locatieraad en het parochiebestuur gaan onderzoeken of de kerk als multifunctioneel gebouw voor het dorp behouden kan blijven.
HARRY GERRITSMA
Voorzitter Roelof Visscher van de locatieraad maakte gisteren bekend dat de karakteristieke OLV-kerk in Bentelo aan de eredienst wordt onttrokken. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. "Dat zal nog zeker een half jaar duren. Maar we willen wel de gang erin houden en snel aan de slag met het onderzoek of het pand een multifunctioneel gebouw kan worden. We trekken daarbij op met het parochiebestuur. Er moet een gedegen en solide plan komen hoe we als dorp het kerkgebouw in stand kunnen en willen houden. Want zonder een goed plan zal het parochiebestuur zijn eigen weg volgen. Een harde constatering, maar een heldere oproep aan Bentelo", zegt Visscher.
 
Uit een enquête, die door negenhonderd Benteloërs is ingevuld, blijkt dat de inwoners het kerkgebouw willen behouden. De optie om de kerk deels multifunctioneel te maken en deels voor kerkactiviteiten te behouden had met 35 procent de meeste stemmen. Als tweede mogelijkheid (29 procent) werd genoemd om er geen diensten meer te houden, maar er een multifunctioneel centrum van te maken. De locatieraad en de dorpsraad hebben beide opties onderzocht. Daaruit bleek dat het voorkeursscenario onhaalbaar is. Visscher: "Het is niet exploitabel te krijgen en de balans kan niet sluitend worden gemaakt. Wel opmerkelijk is dat 85 procent te kennen gaf niet naar een andere kerk te gaan als de kerk aan de eredienst wordt onttrokken." Benteloërs die willen blijven 'kerken' zullen moeten uitwijken naar Hengevelde of Delden.
Groot onderhoud
De kerk in Bentelo maakt deel uit van de Heilige Geest Parochie. Daar vallen ook de geloofsgemeenschappen in Beckum, Delden, Goor, Hengevelde en St. Isidorushoeve onder. Het bestuur van deze parochie presenteerde onlangs de richtingaanwijzer, een langjarige visie op de gebouwen van de parochie. Daarin stond dat de kerk in Bentelo binnen 'afzienbare tijd' aan de eredienst zal worden onttrokken.
Over Bentelo werd ook gemeld dat de bouwtechnische staat van de kerk en de financiële situatie slecht zijn. Er is geen reserve voor groot onderhoud en het in stand houden van het kerkhof en er is een structureel tekort. Binnen twee tot vier jaar moet groot onderhoud worden gepleegd. De onderhoudskosten worden geraamd op minimaal 240.000 euro. Vooral de dakrenovatie is een grote kostenpost. De geloofsgemeenschap in Bentelo draait al jaren financieel negatief, in de orde van grootte van 8000 euro per jaar, staat in de jongste uitgave van het parochieblad Geestig.
 
Vicevoorzitter Peter Helle van het parochiebestuur zei verder dat het 'niet onwaarschijnlijk' is dat binnen nu en twee jaar meerdere kerken binnen de Heilige Geest hun deuren moeten sluiten of aan de eredienst worden onttrokken. Oorzaak is de teruggang in kerkbezoek, vrijwilligers, financiën en pastorale ondersteuning.