Bezuiniging groenonderhoud Hof van Twente

Het College incidentele middelen heeft in de begroting voor 2022 een bedrag opgenomen van ruim 1 miljoen euro voor groenonderhoud Hof van Twente. Hiermee zijn er volgens de gemeente een aantal knelpunten volgend uit eerdere bezuinigingen wordt verzacht of opgelost.

Het college is opgedragen om voor 2022 en 2023 een extra onderhoudsronde groenvoorziening in te lassen in onze gemeente om zodoende meer tijd te bieden voor het zoeken naar oplossingen voor de problematiek met Gildebor.

Deze langere periode zou gebruikt moeten worden voor het vinden van goede alternatieven (participatie, burgerinitiatieven, gebruik van ander materiaal, enz.) om de nadelen van de bezuinigingen op de beeldkwaliteit zoveel mogelijk tegen te gaan.  Bij de verdere uitwerking van plannen dient men rekening te houden met extra kwaliteit van onderhoud bij de zogenoemde pareltjes in onze gemeente.  Bij verdere uitwerking van plannen ook bijzondere aandacht te besteden (zoals bij de pareltjes) aan plekken of buurten in de gemeente die extra gevoelig zijn voor eventuele verloedering als gevolg van achterblijvend groen onderhoud.

Bij de vaststelling van de begroting 2022 is door uw raad een motie aangenomen om een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 650.000 om een aantal knelpunten te verzachten n.a.v. de bezuinigingen Openbare Ruimte.

Door het college is de volgende verdeling vastgesteld

A. Extra onderhoudsronde groenvoorziening.
Zowel in 2022 als in 2023 wordt een extra ronde onkruidbeheersing uitgevoerd. Kosten € 100.000 per jaar, totaal daarmee € 200.000, – te reserveren voor extra onderhoudsronden.

B. Meer tijd bieden voor het vinden van oplossingen voor de problematiek bij de bezuinigingstaakstelling van Gildebor.
Enkele van de in dit voorstel opgenomen maatregelen, kunnen in de periode 2022-2023 extra werk opleveren voor Gildebor. Hiermee kan de problematiek van het vervallen van arbeidsplaatsen bij Gildebor tijdelijk worden verzacht. Voor dekking van de tekorten op de bezuinigingstaakstelling die Gildebor de komende jaren (nog) niet kan realiseren, wordt voorgesteld gebruik te maken van de reserve Herstructurering Openbare Ruimte, zodat geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de middelen vanuit deze motie.

C. Deze langere periode gebruiken voor het vinden van goede alternatieven om de nadelen van de bezuinigingen op de beeldkwaliteit zoveel mogelijk tegen te gaan.
Voor 2022 en 2023 wordt per jaar € 100.000, – gereserveerd voor initiatieven vanuit en/of samen met inwoners. Bedoeling is de beeldkwaliteit te handhaven dan wel te verhogen waarbij de bewoners onderhoud gaan uitvoeren zodat de exploitatiekosten niet worden verhoogd. Kosten totaal € 200.000, – voor de periode 2022 en 2023.

D. Bij verdere uitwerking van plannen rekening houden met extra kwaliteit van onderhoud bij zogenaamde pareltjes.
Voor 2022 en 2023 wordt een bedrag gereserveerd van € 150.000, -. Bij inzet van deze middelen zal zo veel mogelijk geprobeerd worden om keuzes te maken die ook op langere termijn een positief effect hebben op de onderhoudsbegroting. Voorbeeld is de reeds in gang gezette aanpassing van de verharding nabij twee gedenkmonumenten.

E. Ook bijzondere aandacht aan plekken of buurten die extra gevoelig zijn voor eventuele verloedering als gevolg van achterblijven groen onderhoud.
Naast de pareltjes zal, binnen het hierboven genoemde bedrag van € 150.000, -, ook gekeken worden naar de plekken of buurten die extra gevoelig zijn voor eventuele verloedering als gevolg van achterblijven groen onderhoud. Hierbij zal onder andere gebruik gemaakt worden van de klachtenregistratie van voorgaande jaren, evenals de (lokale) kennis van wijkbeheer.

F. Overige/aanvullende voorstellen In de periode 2022-2023 zullen kunstwerken en straatmeubilair waarbij achteruitgang is ontstaan door (eerdere) bezuinigingen worden vervangen of opgeknapt.
Dit draagt bij aan de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast kunnen (een deel van) deze werkzaamheden opgedragen worden aan Gildebor. De kosten hiervoor bedragen € 50.000, -. Tevens wordt een PM post van € 50.000, – gereserveerd om nader te definiëren initiatieven, die passen binnen de doelstelling van de motie, uit te kunnen voeren. Samenvatting inzet middelen vanuit de motie (periode 2022 en 2023) · Extra ronden onkruidbeheersing € 200.000,- · Initiatieven vanuit en/of samen met inwoners € 200.000,- · Keuzes extra kwaliteit bij “pareltjes” € 150.000,- · Onderhoud en vervanging kunstwerken/straatmeubilair € 50.000, – · PM post nieuwe initiatieven binnen de doelstelling van de motie € 50.000, – Totaal € 650.000, – Conclusie Uitvoering van de opdrachten uit de motie is in gang gezet.