GroenLinks stimuleert verduurzaming

De raad heeft de programmabegroting 2019 vastgesteld. GroenLinks is blij met de brede aandacht voor verduurzaming. In een aantal moties en amendementen heeft de raad het belang ervan vastgesteld. William Sanchez van GroenLinks Hof van Twente: “ 4,5 miljoen uit de reserves komen beschikbaar voor verduurzaming als daarmee een hoger rendement wordt verwacht dan de rente op de bank. Daar kunnen we prachtige duurzaamheidsplannen mee verwezenlijken. Verder heeft het college een klimaatadaptatieplan toegezegd om allerlei maatregelen te treffen in verband met de klimaatverandering en met name het watermanagement. Ook wordt de ge-meente lid van Steenbreek om mee te kunnen doen aan allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld de actie een steen uit de tuin inleveren en een plant ervoor in de plaats. Ook zal er gekeken worden naar vergroening van de leges om daarmee verduurzaming te stimuleren. Ook vind ik dat we richting 2035 energieneutraal veel nauwkeuriger en specifieker plannen moeten gaan ontwikkelen, dus ook exacter moeten weten hoe de transitie ervoor staat.”. GroenLinks heeft ook aandacht gevraagd voor het bevorderen van bewonersini-tiatieven en stimuleren van betrokkenheid van met name jongeren door het opzetten van een jongeren-raad hiervoor. Wethouder Meulenkamp vond dit een interessant idee en vraagt GroenLinks om met een voorstel te komen. Naast de aandacht voor verduurzaming was er ook veel aandacht voor het grote tekort op begroting voor de jeugdzorg. Dat probleem speelt in heel veel gemeenten en het zit complex in elkaar. William Sanchez: “natuurlijk moet zo’n financieel gat worden gedicht. Maar er is nog veel meer aan te doen. In het voorjaar heb ik vragen gesteld over het functioneren van de wettelijk voorgeschreven cli-entparticipatie in de jeugdwet. Dat blijkt niet goed te functioneren, terwijl communicatie met alle betrok-kenen toch in de eerste plaats in het belang is een soepele uitvoering van die wet. Ook is onduidelijk hoe effectief het beleid precies werkt richting preventie van zorg. Ook in de zorg kan gewerkt worden aan ver-duurzaming”.