Hengevelde en Bentelo aan vooravond van ruilverkaveling?

Het buitengebied van Bentelo en Hengevelde behoort landbouwkundig tot de gebieden met de meeste toegevoegde waarde, door zowel grondgebonden als niet grondgebonden landbouw. Er is alle reden om dit voor de toekomst te waarborgen. In 2007 is de verkavelingsstructuur beoordeeld via een quick scan door het kadaster. Destijds was er onvoldoende aanleiding om een grootschalige ruilverkaveling op te zetten, de landbouwkundige structuur werd als redelijk beoordeeld door zowel het kadaster als de LTO. Door autonome ontwikkelingen (marktomstandigheden, een aantal stoppers en beleid), een verplaatsing, ontstaat behoefte aan schaalvergroting. Naar aanleiding van signalen uit het gebied zijn de kansen op een succesvolle kavelruil opnieuw beoordeeld door de gemeente Hof van Twente. Hoewel er geen aanleiding is nu een grootschalige planmatige kavelruil op te zetten, is er wel, na overleg met LTO en enkele landbouwers, voldoende reden een project Kavelruil Bentelo Hengevelde op te zetten met als doel de ruiling van ca. 50 ha met een structuurverbetering voor een gebied van ca. 500 ha. Voor kavelruilprojecten is een subsidiebudget van de provincie beschikbaar. De aanvraag wordt ingediend door de gemeente, de uitvoering vindt plaats onder regie van de gebiedsmanager. Er wordt een eigen bijdrage van de landbouwers verwacht van € 300,- per geruilde ha. Van de gemeente wordt gevraagd dezelfde positie in te nemen als bij het kavelruil project Markelosebroek. Dat betekent dat er een bijdrage gevraagd wordt van maximaal 40 % in de uitvoering van mogelijke kavelaanvaardingswerkzaamheden, hetgeen neerkomt op maximaal € 6.000.