Meer dan 230 erven toekomstbestendig gemaakt

In de periode 2011 t/m juni 2020 is er 154.000 m2 aan vrijgekomen agrarische gebouwen gesloopt in Hof van Twente. Dit is meer dan 20 voetbalvelden! De sloop heeft plaatsgevonden op circa 230 erven. De gezinnen die op deze erven wonen kunnen daardoor vaak ook in de toekomst op een goede manier op hun eigen erf blijven wonen en werken. Gesteld kan worden dat het beleid voor het buitengebied zijn vruchten afwerpt. Op onderstaande afbeelding is te zien waar de meeste stallen zijn gesloopt. Hoe roder een gebied kleurt, hoe meer stallen er gesloopt zijn in dat gebied. Op de kaart is goed te zien dat vooral in het gebied tussen Bentelo en Delden veel gesloopt is.

Maatwerk
Sinds 2005 hebben gemeenten in Overijssel meer ruimte gekregen voor ontwikkelingen in het buitengebied. Vanuit de provincie zijn hiervoor beleidskaders als Rood voor Rood, hergebruik van stallen met een andere functie (VAB) en nieuwe landgoederen aangedragen. Hof van Twente heeft deze kaders de afgelopen jaren een aantal keer aangepast en uitgebreid, zodat het beter aansluit bij de behoeften van het platteland en de erven daarmee toekomstbestendig kunnen worden. Wij vinden het als gemeente belangrijk om mensen na te laten denken over de toekomst van hun erf. Dit om te voorkomen dat de economische drager op het erf verdwijnt en het erf in verval raakt. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we als gemeente meer ontwikkelingen toestaan in het buitengebied maar dat als tegenprestatie, naast de landschappelijke inpassing, vaak ook oude stallen opgeruimd moeten worden. Wij doen als gemeente ons best om mee te denken in oplossingen voor een toekomstbestendig erf. Hiervoor is vaak maatwerk nodig.

Veegplan
De afgelopen 3 jaar heeft de gemeente erfeigenaren opgeroepen om na te denken over de toekomst van hun erf. Aan deze oproep is gehoor gegeven: meer dan 400 erven zijn bezocht en inmiddels wordt er gewerkt aan een 3e veegplan bestemmingsplan. In een Veegplan zijn veel kleine plannen waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is, samengevoegd in één procedure. Hiermee is de afgelopen jaren op meer dan 150 locaties de bestemming gewijzigd, zijn veel stallen gesloopt en erven toekomstbestendig gemaakt.

Sloopvouchers
Door al deze ontwikkelingen in het buitengebied zien we nog steeds een grote vraag naar sloopvouchers. Een sloopvoucher is een bewijs dat iemand van plan is om een schuur te gaan slopen. Inwoners kunnen dit sloopvoucher inzetten voor ontwikkelingen waarvoor sloopcompensatie nodig is. Denk hierbij aan het toevoegen van een woning en/of het uitbreiden van bijgebouwen. Een sloopvoucher is 10 jaar geldig. Daarom adviseren wij inwoners ook om bij sloopplannen in het buitengebied een sloopvoucher aan te vragen. De opbrengst van zo’n voucher kan de sloopkosten flink compenseren. Voor het verwijderen van asbestdaken in het buitengebied kunnen inwoners nog steeds een subsidie van de gemeente ontvangen.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Jeroen Overbeek of Maarten Nieboer van het team Ruimte en Economie van de gemeente Hof van Twente via tel. 0547-858585