dinsdag, 06 oktober 2020 05:17

Rood voor rood Hof van Twente: ‘Belachelijk’

Geschreven door
"Er worden niet lukraak woningen gebouwd in het buitengebied. Zo staan wij geen nieuwe woningen in een weiland toe. Woningen worden altijd toegevoegd aan een bestaand erf" "Er worden niet lukraak woningen gebouwd in het buitengebied. Zo staan wij geen nieuwe woningen in een weiland toe. Woningen worden altijd toegevoegd aan een bestaand erf"

De rood voor rood regeling wekt tot veel weerstand binnen de Hof van Twente. Zo maar wat kreten die in het afgelopen maanden via verschillende kanalen de redactie van Wegdamnieuws hebben bereikt,  naar aanleiding van een artikel op deze site. (KLIK HIER

‘Het platteland is aan het vervuilen!’ en: ‘Ik zie overal huizen verschijnen in het buitengebied in het kader van de rood voor rood regeling waar mensen komen te wonen die niets begrijpen van onze gewoontes en cultuur’.
‘Ook Twickel en Weldam doen eraan mee. Bouwen in het buitengebied. Jammer, belachelijk!’
En:
‘Waarom bouwen ze niet bij de bestaande kernen aan?

Het onderstaande komt uit het desbetreffende artikel op Wegdamnieuws:

keuper 2‘Daarom adviseert de gemeente om bij sloopplannen in het buitengebied een sloopvoucher aan te vragen. Een sloopvoucher is een bewijs dat u van plan bent om een schuur te gaan slopen. U kunt deze inzetten voor ontwikkelingen waarvoor sloopcompensatie nodig is. Denk hierbij aan het toevoegen van een woning en/of het uitbreiden van bijgebouwen’.

Nu zijn wij als redactie door meerdere mensen benaderd over de keerzijde van deze gedachtegang. De leefbaarheid op het platteland zou in het geding zijn. Er worden chargerend gezegd, ‘lukraak huizen gebouwd in het buitengebied’, waarbij er niet altijd zicht is op wie er komt te wonen. Mensen van ver die de cultuur op het platteland niet zouden kennen maar …

Hieronder de reacties van de gemeente Hof van Twente en van de Eeckhof, een adviserend bureau voor ondernemers die op het platteland komen onder druk te staan door ingrijpende veranderingen in de agrarische sector.

Hof van Twente:

De Hof van Twente is een grote plattelandsgemeente. In het buitengebied ligt een grote opgave ten aanzien van vrijkomende agrarische erven. Om verschillende redenen stoppen agrariërs met hun bedrijf. Daarbij komen de stallen leeg te staan. Het beleid van de gemeente is erop gericht om vrijkomende erven een toekomst te geven zodat bebouwing niet in verval raakt en ongewenste activiteiten zich op het platteland gaan vestigingen. Voor sommige erfeigenaren houdt dat in dat alle stallen gesloopt worden en ter compensatie een woning gebouwd mag worden op het erf. Anderen kiezen voor het realiseren van andere bedrijvigheid in de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.

Het beleid van de Hof van Twente voorziet in diverse mogelijkheden. Daarbij is in veel gevallen ook sloopcompensatie nodig. Zo kan ter compensatie voor sloop een woning qua inhoud (m3) worden vergroot, extra bijgebouwen bij een woonbestemming gerealiseerd worden en kunnen niet-agrarische bedrijven meer bedrijfsgebouwen realiseren. En daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om bij sloop van minimaal 1.000 m2 aan stallen een woning op de slooplocatie of ander erf te realiseren.

thema rood voor rood En als dat niet kan, wordt er gezocht naar een locatie aansluitend aan een kern of buurtschap. Voorbeelden hiervan zijn Stokkummerweg 25 Markelo, Roosdomsweg Markelo, Plan Lankheet Bentelo, Deldensestraat Goor. Wij zien vaak dat veel van deze woningen in de familie blijven. Maar inderdaad ook worden ze verkocht aan derden die soms niet uit de Hof van Twente/Twente komen.

We zien de laatste tijd een toenemende vraag vanuit de verschillende buurtschappen om woningen voor de jeugd en senioren te realiseren. Hiervoor zijn we in overleg met de betreffende buurtschappen en provincie om ook op die manier een bijdrage te kunnen leveren een leefbaar platteland.

Wij zien dat onze inzet helpt om het platteland leefbaar te houden. Er is ruimte voor de lokale inwoners en daarnaast zien wij veel gevallen van mensen die van buiten de Hof komen en meedoen met de sociale activiteiten in de buurtschap. Onze en uw inzet maken dat het platteland leefbaar blijft.

Met vriendelijke groet,

Ruimtelijke ontwikkeling Hof van Twente

Een reactie van een lezer hierop: 
"Wat een lulverhaal dit! Als ik dan denk aan voorbeelden als: Meerdere woningen aan de Gorsveldweg bij Eetgerink? Of tegenover de school in Kerspel Goor waar zo maar een woning in een weiland is gezet! Aan de Kleidijk waar zo maar meerdere seniorenwoningen kunnen worden gebouwd door projectontwikkelaar Homan. En daar tegenover een woning ook zo maar  in een weiland. Bij Keuper aan de Wethouder Goselinkstraat gaan er meerdere in de verkoop! Het lijkt erop, aan een schuur valt door de gemeente niets aan te verdienen, woningen daarentegen wel. Ik vind het jammer, maar goed". 

De redactie van Wegdamnieuws heeft ook de Eeckhof om een reactie gevraagd:

Allereerst ligt hier het beleidskader ‘Grond voor gebruik, ontwikkel nu de erfenis voor de toekomst’ (kortweg ook wel genoemd; Rood voor Rood-beleid) aan ten grondslag. Deze beleidsregel biedt eigenaren in het buitengebied kansen om (voormalige) agrarische erven nieuw leven in te blazen. Het gaat uit van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door het slopen van (landschap ontsierende) bebouwing. De sloopvoucher maakt hier ook onderdeel vanuit. De sloopvoucher is in het leven geroepen om verloedering tegen te gaan en mogelijkheden te bieden voor nieuwe ontwikkelingen en daarmee de leefbaarheid op het platteland te behouden/verbeteren. Vanuit Eeckhof begeleiden en adviseren wij regelmatig eigenaren bij dergelijke ontwikkelingen.

Een sloopvoucher biedt, zoals je ook in het artikel aan haalt, eigenaren van erven de mogelijkheid om voormalige (landschap ontsierende) bebouwing te slopen en deze op een later moment in te zeten in een project waar sloopcompensatie voor nodig is. Wat je veelal ziet is dat met de sloop van deze bebouwing ter compensatie een nieuwe woning gerealiseerd kan worden of dat bestaande woningen worden vergroot of extra bijgebouwen worden gerealiseerd. Aan de sloop van de agrarische bebouwing hangt ook een kostenplaatje. Deze kosten kunnen (voor een deel) worden gedekt door de vierkante meters die worden gesloopt te verkopen aan andere projecten waarvoor een sloopcompensatie nodig is. Een andere mogelijkheid is, bij minimaal 1.000m2 aan sloopmeters, om zelf een bouwkavel te realiseren. Het realiseren van een bouwkavel is vaak financieel aantrekkelijker dan de verkoop van de vierkante meters. In sommige gevallen is deze extra ook zeker nodig om alles financieel rond te kunnen krijgen als men (soms noodgedwongen) de agrarische activiteiten moet staken.

Er moet echter wel altijd aan de milieuregelgeving worden voldaan wanneer een nieuwe woning in het buitengebied wordt toegevoegd. Nieuwe woningen mogen geen belemmering vormen voor de ontwikkelmogelijkheden van de aanwezige (agrarische) bedrijvigheid in de omgeving.

keuper 3Daar zit zoals je zelf ook aangeeft ook wel een keerzijde van deze ontwikkelingen. De nieuwe toe te voegen woning is een kwetsbaar object en wordt ook zo beschermd in het kader van de milieuregelgeving, maar dat betekent niet dat je geen last kunt hebben van de aanwezige geuren van het buitengebied. Een Rood-voor-Rood compensatiewoning wordt nooit toegestaan als deze belemmeringen oplevert voor de (door)ontwikkeling van (agrarische) bedrijven. Regelmatig zie je dat familieleden (zoon/dochter) door middel van rood voor rood een woning realiseren nabij de bestaande woning van de erfeigenaar, maar het komt ook voor dat deze bouwkavel wordt verkocht aan derden uit de directe omgeving, dan wel van verder weg. Vooral het besef dat je, ondanks dat er wordt voldaan aan de milieuregelgeving, te maken kunt krijgen met die aanwezige geuren is niet altijd aanwezig bij mensen die niet bekend zijn met het wonen in het buitengebied. En daar zit dan denk ik ook gelijk het cultuurverschil waar jij op doelt, maar het is niet te voorkomen dat een stoppende agrariër zijn bouwkavel verkoopt aan derden, kijkend naar het huidige beleid. En de vraag is ook of het wenselijk is dat daar beperkingen voor komen. Wel zou er nagedacht kunnen worden of nieuwe bewoners meer meegenomen kunnen worden in de gewoontes en gebruiken van het platteland, voordat zij een bouwkavel aankopen. Bovendien zou het interessant zijn om te onderzoeken of de Rood voor Rood compensatiewoning wellicht andere planologische randvoorwaarden mee kan krijgen.

Een dergelijk voorbeeld zoals gebeurd is aan de rand van Bentelo, kan voor mensen (bijvoorbeeld starters of doorstomers) uit de aanliggende dorpen een mooie oplossing zijn. Het in een geclusterde vorm realiseren van een aantal woningen waarvoor de benodigde meters elders in het buitengebied gesloopt zijn. Het huidige beleid voorziet echter niet in dergelijke aanwijsplekken waar woningbouw in het buitengebied toegevoegd mag worden. Wel kunnen dergelijke clusters worden aangevraagd door eigenaren van erven nabij de kernen.

Maar zoals eerder aangegeven, is het nu zo dat het financieel aantrekkelijker is om een eigen kavel te realiseren dan de meters te verkopen en dat is meestal hard nodig om alles te kunnen bekostigen.

De Eeckhof

Bezoekadres:

Burg. Buyvoetsplein 76

7497 LD Bentelo

Postadres:

Grondhuttenweg 1e

7497 NE Bentelo

Klantverhaal Oongs tussenfoto 2 1024x606 Custom

Laatst aangepast op maandag, 05 oktober 2020 21:09
Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Laat een reactie achter

Reacties van iedereen die worden direct, zonder tussenkomst van de redactie, op de site geplaatst. We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert en inhoudelijk op elkaar reageert. De reacties gaan over het onderwerp van discussie, niet over de personen die de reacties plaatsen. Reacties met beledigingen of scheldwoorden worden verwijderd.