Succesvolle en interactieve bijeenkomst Samen Hengevelde

Wat vorig jaar begon vanuit de werkgroep ‘Toekomstbestendig Hengevelde’, staat nu aan de vooravond van de oprichting van een dorpscoöperatie. Vanmiddag kwamen zo’n 60 Hengeveldenaren bij elkaar om samen een stap in de richting te doen van een dorpscoöperatie, en belangrijker nog hoe deze eruit moet komen te zien. Na de presentaties over de totstandkoming van de werkgroep en de tot nu toe bereikte plannen door Toekomstbestendig Hengevelde. Ook de aankomende uitdagingen met de mogelijke nieuwbouw van diverse sportaccommodaties kwam ter sprake. De huidige locaties waaronder de sporthal zijn verouderd. Kozijnen die op het einde van hun levensduur lopen, lekkages en bijvoorbeeld een energieslurpend verwarmingssysteem.
Na diverse presentaties van onder meer Mark Tuinte en Linde Kuipers werden de aanwezigen verdeeld in diverse groepen, waarin gebrainstormd werd over De werkgroep de mogelijke uitdaging om vanuit participatie samen met de inwoners van Hengevelde én de gemeente Hof van Twente aan één nieuw multifunctioneel sportcomplex voor sport en cultuur te werken.

Recent resultaat
Een belangrijk resultaat dat de werkgroep TBH – MFA tot nu toe bereikt heeft is dat deze maand door de gemeente werd bevestigd om een gemeentelijk voorbereidingsbudget van 40.000 euro op te nemen om in overleg met de initiatiefnemers verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de realisatie van een MFA in Hengevelde. Een fraaie stap in de goede richting, dat mag rustig gezegd worden.

Ook werd er een schema gepresenteerd met de stappen die in de toekomst genomen gaan worden met een bijbehorend tijdspad. In oktober van dit jaar wordt er nog een intentieverklaring ondertekend door de Hengeveldse verenigingen waarin ze aangeven samen voor een multifunctionele accomodatie te willen gaan. Ook staat er voor de werkgroep nog een bezoek aan andere zogeheten MFA’s op de planing.
Midden 2023 zullen de onderzoeken van de haalbaarheid zijn afgerond, welke eind 2023 worden gepresenteerd. Hier wordt dan duidelijkheid geschept over de haalbaarheid, de mogelijke locatie en de voorbereidingen op de investeringen.

Vervanging werkgroep ‘Hengevelde 2025 – 2035’
Vanuit 2 oktober, de vorige bijeenkomst in de kerk, is de wens van de gemeenschap naar voren gekomen dat inwoners kunnen participeren in projecten en actief meedenken. Daarom is ervoor gekozen om de werkgroep Hengevelde 2025 – 2035 te vervangen door een dorpscoöperatie. Nog niet duidelijk is hoe die er precies uit moet komen te zien, daar kon vandaag actief over worden meegedacht. Vragen hierbij zijn welke organisatievorm moet dit hebben, hoe kun je als inwoner hier actief aan bijdragen, welke statuten dienen hierbij de worden opgesteld om het tot een succes te maken.
Om in gesprek te blijven met overheid en marktpartijen kan op deze manier de ‘burgerij’ een duidelijke stem worden gegeven aan tafel met de diverse partijen en organisaties.
De coöperatie “Samen Hengevelde” wil als belangenbehartiger de stem van het dorp en de gemeenschap Hengevelde laten weerklinken en de gemeenschap laten participeren in onderwerpen en projecten die invloed hebben op de leefbaarheid, sociale veiligheid en de toekomstbestendigheid van het dorp en de gemeenschap Hengevelde.
De coöperatie zet onderwerpen en projecten op de agenda en laat werkgroepen ontstaan die voor een specifiek, actueel onderwerp verantwoordelijk zijn. De coöperatie wil een initiërende, aanjagende, faciliterende, onafhankelijke en verbindende rol spelen om concreet te komen tot realisatie van projecten die bijdragen aan de missie van de coöperatie “Samen Hengevelde”.

Interactieve sessie
Afsluitend werden de aanwezigen in groepen van zo’n 10 man verdeeld, waar elke groep onder leiding van een gespreksleider alle onderwerpen aan bod kwamen die verband houden met de dorpscoöperatie. Aangezien nog niets in beton is gegoten over organisatiestructuur werd gevraagd naar de meningen, waar op een laagdrempelige manier ieder zijn zegje kon doen of door middel van post-its kernwoorden kon noteren waar rekening mee gehouden dient te gaan  worden volgens de betrokken burgers. Dit wordt binnenkort gebundeld en meegenomen door de kartrekkers zodat een ei kan worden gelegd hoe de coöperatie eruit moet komen te zien!

Enkele voordelen van een dorpscoöperatie:  

  • Om nu en in de toekomst als dorp invloed te kunnen blijven uitoefenen op dorpsbeleid bij de gemeente en provincie heb je een juridische entiteit nodig. Dat wordt nog belangrijker als straks (vanaf 2023) de nieuwe omgevingswet wordt aangenomen.
  • Een coöperatie is in eigendom van de leden. Elke inwoner kan op een zeer laagdrempelige manier lid worden en zo meebeslissen over de toekomst van ons dorp. Leden hebben voordeel bij de activiteiten van de coöperatie.

Hieronder enkele foto’s:

Resultaten van de vorige bijeenkomst